LEGISLACIÓ

La Llei 5/2014 de 4 d’abril de Seguretat Privada en el seu article 48 regula les funcions del Detectiu Privat: els serveis d’investigació privada, realitzats per detectius privats, consistiran en la realització de les indagacions que resultin necessàries per a l’obtenció i aportació, per compte de tercers legitimats, d’informació i proves sobre conductes o fets privats relacionats amb els següents aspectes:

A. Els relatius a l’àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i en general a la vida personal, familiar o social, amb excepció de la que es desenvolupi als domicilis o llocs reservats.

B.  L'obtenció d'informació tendent a garantir el normal desenvolupament de les activitats que tinguin lloc en fires, hotels, exposicions, espectacles, certàmens, convencions, grans superfícies comercials, locals públics de gran concurrència o àmbits anàlegs.

C. La realització d’indagacions i l'obtenció d'informació i proves relatives a delictes perseguibles tan sols a instàncies de part, per encàrrec dels legitimats en el procés penal.

Ratificacions Judicials
La nova Llei d'Enjudiciament Civil en el seu article 265, Llei 1/2000, de 7 de gener confereix gran importància a les proves i informes emesos per Detectius Privats. A l'efecte del Tribunal Suprem el Detectiu Privat és considerat testimoni privilegiat en un procés judicial, sent un mitjà de prova dotat d'exclusivitat.

...tard o d'hora tot es descobreix...