Legislació

La professió de Detectiu Privat està regulada per la Llei 5/2014 de 4 d’Abril de Seguretat Privada i pel Reglament de Seguretat Privada del Real Decreto 2364/1994.

 

Per poder exercir com a Detectiu Privat, s'exigeix obtenir la Llicència Oficial de Detectiu Privat, que és atorgada pel Ministeri de l'Interior (Direcció general de la Policia i la Guàrdia Civil) prèvia obtenció de la corresponent diplomatura universitària en Investigació Privada de 3 anys de durada.

 

La Llei 5/2014 de 4 d’Abril de Seguretat Privada en el seu article 48 regula les funcions del Detectiu Privat: els serveis d’investigació privada, realitzats per detectius privats, consistiran en la realització de les indagacions que resultin necessàries per a l’obtenció i aportació, per compte de tercers legitimats, d’informació i proves sobre conductes o fets privats relacionats amb els següents aspectes:

 

a) Els relatius a l’àmbit econòmic, laboral, mercantil, financer i en general a la vida personal, familiar o social, amb excepció de la que es desenvolupi als domicilis o llocs reservats.

 

b) L'obtenció d'informació tendent a garantir el normal desenvolupament de les activitats que tinguin lloc en fires, hotels, exposicions, espectacles, certàmens, convencions, grans superfícies comercials, locals públics de gran concurrència o àmbits anàlegs.

 

c) La realització d’indagacions i l'obtenció d'informació i proves relatives a delictes perseguibles tan sols a instàncies de part, per encàrrec dels legitimats en el procés penal.

 

Ratificacions Judicials

La nova Llei d'Enjudiciament Civil en el seu article 265, Llei 1/2000, de 7 de gener confereix gran importància a les proves i informes emesos per Detectius Privats. A l'efecte del Tribunal Suprem el Detectiu Privat és considerat testimoni privilegiat en un procés judicial, sent un mitjà de prova dotat d'exclusivitat.

 

...tard o d'hora tot es descobreix...

 

 

Tel. 639 169 989 (24h)

© Copyright 2017

Aviso Legal


CAST CAT