ABANS DE CONTRACTAR

La professió de Detectiu Privat està regulada per la Llei 5/2014 de 4 d’Abril de Seguretat Privada i pel Reglament de Seguretat Privada del Real Decreto 2364/1994.

Per tal de poder exercir com a Detectiu Privat, la Llei exigeix obtenir la Llicència Oficial de Detectiu Privat, que és atorgada pel Ministeri de l'Interior (Direcció general de la Policia i la Guàrdia Civil) sempre que es compleixi l'exigit per la Llei, entre el que s'inclou una diplomatura universitària en Investigació Privada de 3 anys de durada.

La realització de les activitats pròpies dels Detectius Privats per persones que no disposen de la corresponent llicència oficial expedida pel Ministeri de l'Interior, es considera una infracció molt greu castigada amb elevades multes, independentment de la possible persecució del subjecte responsable per la via penal. Tanmateix, incorre en infracció qui sol•liciti els serveis d'aquells que no es trobin habilitats com a Detectius Privats, estant assabentats de la situació.

Degut al creixent intrusisme professional en aquest sector, és necessari que s'asseguri quan contracti un servei d’investigació privada, d'estar confiant en un detectiu privat degudament habilitat. Sol•liciti al detectiu privat la seva llicencia (TIP) i signin totes dues parts, previ al inici de la investigació, un contracte de prestació de serveis on figurin les credencials del detectiu privat i el detall del servei que vostè contracta.

Recordi que l'activitat dels detectius privats està definida i limitada per llei. Cap persona física o jurídica que no estigui habilitada pot exercir tal funció.

...tard o d'hora tot es descobreix...